BEZPLATNÉ ŠKOLSTVÍ MEZI NÁMI? TO JSOU LŽI. PROČ?

05.12.2017 14:11

Moje slova nyní chtějí proniknout k těm rodičům, jejichž srdce bije svobodou, láskou, dětskou duší, tvořivostí a volností...

Apeluji na všechny rodiče, aby se semkli v jedno a sdělili všem, že právo na vzdělání zdarma v naší zemi mají všechny děti bez rozdílu a tím žádali i toto právo pro své děti.

Děti mají právo na vzdělání, které tepe v jejich tempu krve a v jejich smýšlení, vzhledem k jejich momentálním možnostem růstu po stránce fyzické, emoční i mentální. 

Otevírám mysl a srdce všem, kteří rozhodují o ostatních a přitom porušují své zákony. Neboť jestliže je hlavou státu a jejími pomocníky řečeno, že právo na vzdělání zdarma má každé dítě našeho státu, pak by toto mělo platit pro všechny děti.

Rodiče, kteří se rozhodli vzdělávat své děti doma či v menších skupinkách, ví, že tento zákon pro ně neplatí. Jak je to možné?

Zatímco tito rodiče musí kupovat pomůcky dětem ze svých peněženek, jsou navíc potrestáni tím, že přijdou ještě o jeden plat toho, kdo dítě učí doma nebo platí za vzdělávání svého dítěte jinému člověku, kterému důvěřují, který umí vycítit potřeby jeho dítěte. Kde je tedy to slovo "bezpatné"?

Každý ředitel základní státní školy dostává měsíční přípěvek na dítě 18 000 Kč. U soukromých škol je to 15 000 Kč. Proč tedy rodiče, kteří se rozhodli učit děti doma či v malé skupince, nemají nárok na tento příspěvek na školné jejich dítěte a jeho školní potřeby?

Přitom tyto děti musí splňovat podmínky školského zákona o vzdělávání a každého půl roku jsou přezkušováni učiteli, kteří je nevzdělávají, jsou to učitelé jiných, tedy státních nebo soukromých škol. Každé dítě musí být zapsáno do takové školy, musí splňovat učební kritéria vydané státem, přitom se vzdělává doma nebo v menší skupince, vše splňuje a přesto ten, který vyučuje i jeho dítě, které je vzděláváno, nemá nárok na výše uvedený příspěvek.

A já se ptám proč? Proč rodiče, pokud jejich dítě udělá zkoušku a je tedy viditelně zaručena úroveň jeho vzdělávání odpovídající věku dítěte, nedostanou zpětně tento příspěvek na vzdělání jejich dítěte, aby i tito rodiče mohli říci - ano, mé dítě je vzděláváno zdarma.